SOBÓTKA
Miasto
Komunikacja
   autobusowa
Muzeum Ślężańskie
Mapy
MASYW ŚLĘŻY
Ślęża
Wieżyca
Radunia
Szlaki turystyczne
Trasy rowerowe
Przeł. pod Wieżycą
Przeł. Tąpadła
Park Krajobrazowy
Wyciągi narciarskie
FOTOGALERIA
Galeria zdjęć
ZABYTKI
Rzeźby kultowe
Zamek
Sankt. Św. Anny
Kościół Św. Jakuba
SULISTROWICZKI
Kapliczka
Park Wenecja
SULISTROWICE
Zalew
MIROSŁAWICE
Lotnisko
Atrakcje turystyczne
Masyw Ślęży - Ślężański Park Krajobrazowy
 
Biuro Ślężańskiego Parku Krajobrazowego
55-050 Sobótka
ul. Św. Jakuba 3
tel./fax (071) 31-62-796

  Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 r., a poszerzony w 1994 r. do powierzchni 8 190 ha, otulina obejmuje 7 450 ha (całkowity obszar obejmuje 15640 ha) - w celu zachowania środowiska przyrodniczo - krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych.
Ślężański Park Krajobrazowy, położony jest na Przedgórzu Sudeckim. Wraz z otuliną, która stanowi strefę ochronną, swoim zasięgiem obejmuje on Masyw Ślęży (z górami: Ślężą i Radunią oraz Wzgórzami Oleszeńskimi), Wzgórza Kiełczyńskie i Jańska Góra.
Do najcenniejszych elementów Parku należy naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną oraz walory przyrodnicze i historyczne. Obok funkcji ochronnych park krajobrazowy pełni rolę dydaktyczną i naukową oraz zapewnia prawidłowy rozwój turystyki i rekreacji, a przede wszystkim stwarza odpowiednie warunki do wypoczynku i uprawiania różnych form turystyki w czystym środowisku.
 

 Flora

Świat roślin Ślężańskiego Parku Krajobrazowego przedstawia znaczną wartość, wyróżniając się dużą różnorodnością i bogactwem. Występują tutaj stanowiska rzadkich, chronionych 25 gatunków, m.in. lilia złotogłów (Lilium martagon) czy wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum). Oprócz tego występuje 10 gatunków pod częściową ochroną, m.in. pierwiosnka wyniosła (Primula elatior) bądź konwalia majowa (Convallaria majalis). Lasy reprezentowane są przez drzewostan świerkowy (50%) spotykany przeważnie na Ślęży i Raduni oraz bór sosnowy razem z dębem i brzozą, porastający niższe partie. Bór mieszany rosnie również w niższych partiach Raduni, Gozdnicy i Stolnej. Lasy liściaste reprezentowane są przez buczynę i dąbrowę - stoki Ślęży i Wieżycy porastają buki, dąbrowa świetlista w postaci karłowatej porasta szczyt Raduni i połudnowe stoki Wieżycy. Wzdłuż cieków wodnych rosną zarośla olszynowe, jesiony i olchy.

 Fauna
 
Równie bogaty jest świat zwierząt, od tych najmniejszych: mięczaków, owadów, pajęczaków, przez ptaki do ssaków. Występują tutaj: poczwarówka alpejska (Vertigo alpestris), ślimak obrzeżony (Helicodonta obvoluta). Z owadów są tutaj liczne, chronione gatunki chrząszczy, a zwłaszcza biegacze i ryjkowce. Wśród chronionych motyli dziennych można zaobserwować pazia królowej (Papilio machaon). W sumie występuje ich około 70 gatunków. Z fauny ptaków można spotkać puchacza (Bubo bubo), orzechówkę (Nucifraga cariocatactes) czy kanię rudą (Milvus milvus). Spośród fauny ssaków w rezerwatach można spotkać gronostaja (Mustela erminea), łasicę łaskę (Mustela nivalis). Wykryto także siedem gatunków nietoperzy, wszystkie chronione.

 
Na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wyodrębnione są trzy rezerwaty przyrody (Łąka Sulistrowicka, Góra Radunia i Ślęża):
 
Rezerwat Łąka Sulistrowicka
 
Rezerwat florystyczny położony w pobliżu wsi Sulistrowiczki. Występuje tutaj około 237 gatunków roślin naczyniowych, charakteryzujących się dużym bogactwem gatunkowym i znaczną różnorodnością. Łąka Sulistrowicka jest jednym z najcenniejszych rezerwatów florystycznych na Dolnym Śląsku. Chronione gatunki roślin naczyniowych mają swoje siedliska na łąkach, stanowiących śródleśne polany. Dużymi osobliwościami są tutaj gatunki roślin: goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), goździk pyszny (Dianthus superbus), okratek australijski (Clathrus archeri) czy kosaciec syberyjski (Iris sibirica). Przedstawicielem górskich roślin rezerwatu jest goryczka wiosenna (Gentianella austriaca). Równie bogata i zróżnicowana jest fauna, wśród której występują owady, pajęczaki, płazy - traszka górska (Triturus alpestris), ptaki świstunka (Parus ater), ssaki ryjówka malutka (Sorex minutus) oraz nietoperze nocek duży (Myotis myotis) czy gacek brunatny (Plecotus auritus).


   
Okratek australijski
Lilia złotogłów
   

 
Rezerwat Góra Radunia
 
Rezerwat krajobrazowo - geologiczny obejmuje teren położony powyżej poziomnicy 500 m. Występują tutaj niezwykle rzadkie i chronione rośliny naczyniowe, około 193 gatunków oraz paprocie. Na stoku góry znajduje się zespół leśny świetlistej dąbrowy z dominującym dębem bezszypułkowym (Quercus sessiliflora) oraz zbiorowiska o charakterze stepowym z licznymi gatunkami roślin suchoroślowych. Do najpiękniejszych roślin tego rezerwatu należą: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko oraz storczykowate - gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy lub buławnik czerwony, a także pięciornik siedmiolistkowy czy leniec alpejski.

 
Las dębowy na szczycie Raduni
     

 
Rezerwat Góra Ślęża
 
Rezerwat krajobrazowo - geologiczno - archeologiczny utworzony ze względu na ochronę zabytków historycznych i walorów krajobrazowych. Ochroną objęto zabytki kulturowe oraz fragment drzewostanu liściastego z dorodnymi okazami drzew bukowych, jaworów i wiązów oraz bogatym runem leśnym z gatunkami częściowo chronionymi: kopytnikiem pospolitym (Asarum europaeum) i marzanką wonną (Galium odoratum). Wśród chronionych roślin można tutaj zobaczyć wartościowe pod względem przyrodniczym rzadkie gatunki porostów, mchów i wątrobowców, rosnące na skałkach i blokach skalnych głównie od zachodniej strony góry Ślęża. Ogólna liczba roślin naczyniowych w tym rezerwacie wynosi 180 gatunków.

     
Paprotka zwyczajna
     

 
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Skalna
 
Rezerwat geologiczno - krajobrazowy, chroniący bardzo malowniczą grupę skał gabrowych wraz z jej roślinnością. 
Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Skalna

 
Rezerwat archeologiczny w Będkowicach
 
Rezerwat archeologiczny obejmujący wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, który składa się z grodziska (VIII - XI w.) oraz cmentarzyska kurhanowego (VIII - IX w.).

     
Chaty
     

 
W obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego poza terenami cennymi przyrodniczo i krajobrazowo znalazły się także liczne miejscowości o wybitnych walorach urbanistycznych i bardzo długiej historii, z cennymi budowlami sakralnymi, pałacowymi i dworskimi otoczonymi parkami. Architekturze, parkom lub innym strukturom krajobrazowym towarzyszą przydrożne kapliczki słupowe, krzyże misyjne, pogańskie kamienne rzeźby lub średniowieczne krzyże pokutne. Połączenie tych wszystkich elementów w jedną całość daje w konsekwencji obszar o niepowtarzalnym uroku, gdzie przenikają się one i uzupełniają wzajemnie.
POGODA
 
LOKALIZACJA
 
KONTAKT
wojciech.kot.pl@gmail.com
Strona istnieje od 2003-07-06. Created by Wojciech Kot.
Prawa autorskie © 2003 - 2019 www.sleza.sobotka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.prolang.pl